27/09/19  Tin của trường  182
Hoạt động ngoại khóa " Chúng em với an toàn giao thông" của các em trường Tiểu học Cẩm Lộc diễn ra ngày  27/9/2019